tilbage

Forskellige links med relation job og teknik

www.di.dk
Dansk Industri (DI) er danske industrivirksomheders organisation og finansieres og styres af medlemsvirksomhederne. DI yder en omfattende informationsvirksomhed om industrien og industriens betydning for den danske samfundsøkonomi.

www.danskmetal.dk
Dansk Metalarbejderforbunds hjemmeside på Internet, der løbende opdateres med seneste nyt inden for jern- og metalområdet i almindellighed og for forbundets medlemmer i særdeleshed.

www.dts-info.dk/eud. På de tekniske skolers hjemmeside er samlet de seneste ændringer inden for erhvervsuddannelserne, målrettet først og fremmest unge der står foran studievalg samt deres forældre. Gennemgangen kan også med udbytte benyttes af eksempelvis studievejledere og øvrige med interesse for de tekniske uddannelser i Danmark.

www.iuguide.dk
CO-industri og Dansk Industris Internetbørs for industriens uddannelser, hvor virksomheder og unge praktikpladssøgende kan finde hinanden.

www.ind-udd.dk
Industriens Uddannelsessekretariat har her samlet en såkaldt uddannelsesportal, der skal gøre det lettere at finde rundt blandt de henved 800 forskellige muligheder der er industrien for uddannelse og efteruddannelse.

Ethernet/Feltbus:
www.isa.org
Den verdensomspændende organisation ISA følger udviklingen indenfor feltbusser til industrien
www.modbus.org
Modbus fra Schneider lev erer en de facto-standard for Ethernet på fabriksgulvet. Den drager fordel af den simple Modbus-standard, men den har ifølge ISA også Modbussens begrænsninger, som er en begrænset evne til at transportere komplekse datasæt.
www.odva.org
Ethernet/IP er i bund og grund ControlNet and DeviceNet objekterne proppet på TCP/IP. Specifikationen er lanceret og produkter er så småt begyndt at dukke op på markedet.
www.profibus.com
Denne specifikation er netop blevet sluppet og få produkter er i handlen. Bussen kombinere en form af den eksisterende Profibusprotokol med følgende ingredienser: Component Object Model, Distributed Component Object Model, OLE for Process Control, OPC, og TCP/IP. Profinet er ikke blot en Profibus puttet på Ethernet. Den er ifølge ISA en objekt orienteret høj-niveau arkitektur-standard, der stræber efter at bringe gennemsigtighed til alle automationskomponenter. Profinet fungerer lige nu på samme niveau som det ordinære Ethernet, og netværket er primært udviklet for at skabe en større gennemsigtighed fra Ethernet og ned til Profibus-lagene.
www.fieldbus.org
HSE bringer Foundation Fieldbus H1-protokol over på TCP/IP og tilføjer desuden OPC, XML (Extensible Markup Language), og simpel Object Access Protocol på TCP/IP. Den er ganske bestemt gearet til procesindustrien og den vil ifølge ISA blive en stærk spiller i det segment. Foundation Fieldbus anvender dette netværk oppe på H-niveauet.
www.p-net.org
Hjemmeside for The International P-NET User Organization, som er en brugerorganisation, der har til opgave at udbrede kendskabet til P-NET feltbussen. P-NET har været på markedet siden 1984, og er med flere tusinde installationer alene i Danmark den mest udbredte feltbus hjemme.

www.lederne.dk
Lederne tilbyder medlemmerne rådgivning ved kontraktforhandlinger, juridisk hjælp, lederuddannelse, arbejdsløshedsforsikring, ledelsesudvikling samt medlemsbladet "Lederne". Ledernes Hovedorganisation tæller på landsplan godt 75.000 medlemmer, der serviceres fra hovedkontoret i København.

www.v-o-v.dk
Foreningen af Grossister i Værktøj og Værktøjsmaskiner, VOV, har naturligvis også deres egen hjemmeside på Internet, med oplysninger om de cirka 100 medlemsvirksomheder, aktuelle aktiviteter og meget andet. Jern- og Maskinindustrien er officiel medlemsblad for foreningen.

www.commerce.dk
Det Danske Handelskammer er hovedorganisation for virksomheder, der driver international handel. Handelskammeret varetager medlemmernes interesser overfor myndigheder og andre organisationer, ligesom der ydes direkte medlemsservice i form af rådgivning og hjælp i forbindelse med blandt andet import / eksport, regler på miljø og teknologi området, personalejura m.m. Grundstammen i Handelskammeret udgøres af godt 2000 medlemsvirksomheder og 40 brancheforeninger, der serviceres af knap 100 medarbejdere. Hovedsædet er i Chr. IV s gamle børsbygning på Slotsholmen.

www.eksportraadet.dk
Danmarks Eksportråds hjemmeside indeholder yderligere information om rådets aktiviteter, herunder hjælp til dansk eksport, herunder generalkonsuleer og handelskontorer på henved 110 markeder.

www.smv-portal.dk
Danmarks Eksportråd har denne særlige hjemmeside målrettet landets mindre og mellemstore virksomheder med nyttig eksportinformation.

www.ntlnet.dk
Netværket af Tekniske Leverandører samler en række tekniske brancheorganisationers sekretariatsfunktioner under Handelskammeret. Det er blandt andet netværkets mål at fungere som platform for et tættere og mere integreret samarbejde mellem brancheforeninger, virksomheder, interessegrupperinger, erfa-grupper m.m. på det tekniske område samt at virke som et markant talerør for de tekniske brancheforeninger og deres medlemsvirksomheder.

www.web2cad.de
Firmaet Web2cad AG i Amberg er grundlagt alene med det for øje at opbygge en nyttig webside målrettet maskinbyggere. Idéen bag konceptet er at opbygge en videnportal for maskinbyggere. Den kan enhver klikke sig ind på. Det er dog en tysk webside, men med nyheder om firmaer, maskiner og udstyr. Og nok så vigtigt for maskinbyggerne en gratis adgang til et omfattende CAD-bibliotek af indkøbsdele med tegninger for mekanisk konstruktion, stillet til rådighed af markedsledende virksomheder. Denne teknologi har Web2cad overtaget fra IT-firmaet Genius software GmbH & Co. KG. Produktnavnet man som maskinbygger skal klikke sig ind på hos Web2cad hedder Powerparts.

www.atv-semapp.dk
Akademiet for de Tekniske Videnskaber-Selskabet for Maskinteknisk Proces- og Produktonsteknik er en almennyttig, selvstændig institution. Selskabet arrangerer seminarer, tema-møder m.v. vedrørende brug af materialer og processer, deres industrielle og teknologiske udnyttelse samt vedrørende produktionsudvikling og ledelse.

www.ipt.dtu.dk
IPT/IPU udfører forskning og udvikling indenfor industriel produktion. IPT/IPU er en vigtig samarbejdspartner for mange danske industrivirksomheder - måske også din.

www.mmt.auc.dk
Aalborg Universitet har opbygget en selvstændig hjemmeside for Master in Management of Technolgy, MMT-uddannelsen, der bedst kan oversættes til en MBA i teknologiledelse, målrettet erfarne medarbejdere fra industrien, der har viljen og evnerne til at blive fremtidens nøglemedarbejdere.

www.teknologisk.dk
Teknologisk Institut er Danmarks største servicevirksomhed af sin art. Mere end 6.000 konsulenter er parate til at bistå danske og udenlandske virksomheder med ajourført viden om teknologi, ledelse medarbejderuddannelse og organisation. Et besøg på Teknologisk Instituts hjemmeside kan bringe dig i direkte kontakt med den specialist, der kan løse dit problem, eller du kan rekvirere brochurer eller kursus- og konferenceprogram.

www.tic.dk/ce er TIC-hjemmesidens særlige rådgivningsdel omkring CE-mærkning. Ringer man fra en fastnettelefon til telefon 70 15 15 45 kommer man automatisk i kontakt med nærmeste TIC.

www.force.dk
FORCE Instituttet er en selvejende, non-profitinstitution, der er godkendt af Erhvervsministeriet som teknologisk serviceinstitut og tilknyttet Akademiet for de Tekniske Videnskaber.

www.sasak.dk
FORCE Instituttet er med i et aktuelt projekt under Erhvervsfremme Styrelsen med titlen Sammenføjning Af Større Aluminium-Konstruktioner. Hjemmesiden opdateres løbende med delresultater frem mod afslutningen ultimo år 2001.

www.ds.dk
DANSK STANDARD beskæftiger sig med standardisering og certificering. På DS' hjemmeside kan man læse mere om disse emner, søge i DS' katalog samt bestille standarder og andre publikationer.

www.at.dk
Arbejdstilsynet er landets myndighed inden for arbejdsmiljøområdet. Ofte vil det være Arbejdstilsynets bekendtgørelser, der er gældende lovgivning, når EU-lovgivning inden for eksempelvis Maskin-, Lavspændings- og EMC-direktivet implementeres.

www.elraadet.dk
Elektricitetsrådets hjemmeside indeholder løbende information om rådets tiltag, der blandt andet henvender sig til el-fagfolk.

http://europa.eu.int/eur-lex/da/index.asp
Standarder hørende til Maskindirektivet i forbindelse med konstruktion af maskiner findes på denne adresse, hvor også direktivet samt øvrige relevante oplysninger kan downloades.

www.robotforeningen.dk
Dansk Robot Forening, DIRA, har det overordnede mål at bidrage til at forbedre danske virksomheders konkurrenceevne på de internationale markeder gennem indførelse af robotteknologi og hertil relateret automatisering. Medlemskredsen tæller cirka 175 medlemmer, primært brugere, potentielle brugere og udbydere af robotteknologi. DIRA er medlem af International Federation of Robotics.

www.delta.dk
Dansk Elektronik, Lys & Akustik, DELTA, præsenterer instituttet, der er et uafhængigt GTS-institut for teknologisk udvikling og service med divisioner inden for elektroniktests, mikroelektronik, datateknik, lys & optik samt akustik & vibration. På adressen www.delta.dk/services/training-courses/ er placeret instituttets kursusplan.

www.eurocenter.schultz.dk
På hjemmesiden finder man blandt andet EU's Esprit-program. EU (Eurocenter) fordeler millioner af kroner til virksomheder, der promoverer og demonstrerer teknologierne gennem eksemplets magt. Også danske virksomheder kan gennem Eurocenter under Erhvervsfremme Styrelsen, få del i midlerne.

www.fdv.dk
Foreningen af Danske Værktøjsfabrikanter -FDV er en brancheforening, der udvikler industriens produktionsgrundlag.

www.dfk.dk
DFK- Dansk Forening for Kvalitet er en aktiv forening, der skaber et kvalificeret forum for debat og erfaringsudveksling om kvalitet i bred betydning, herunder alle aspekter omkring ledelse, systemer, metoder værktøjer. DFK arrangerer konferencer, seminarer og møder, der behandler kvalitet bredt, samt beslægtede emner som miljø og Business Excellence.

www.staalforeningen.dk
Stålforeningen, Foreningen af danske stålgrossister. Hjemmesiden indeholder blandt andet en medlemsliste og oplysninger om uddannelse i branchen.

www.alu-info.dk
Sekretariatet for Aluminium & Miljø i Odense, der repræsenterer nogle af dansk industris største brugere af aluminium og øvrige letmetaller har en løbende opdateret hjemmeside, hvor man blandt andet kan finde al indsamlet viden om aluminium. På siden kan man også se en særlig projektbørs, der skal knytte virksomhederne i aluminiumindustrien og de projektansvarlige samt studerende ved de højere læreranstalter tættere til hinanden i forbindelse med projektfasen; www.alu-info.dk/aluing

www.da.dk
På Dansk Arbejdsgiverforenings hjemmeside kan man i øjeblikket blandt andet finde Arbejdsmarkedsrapport 2000, som ligger under punktet analyser, rapporter m.v.

www.outsourcing.teknologisk.dk
Forum For Outsourcing er et uformelt forum målrettet såvel leverandører som brugere af outsourcingsressourcer.

www.cecimo.be
Den europæiske organisation for værktøjsmaskiner, CECIMO, har løbende kontakt med EU-Kommissionen omkring relevante projekter inden for metalbearbejdning, ligesom organisationen i samarbejde med de lokale producentorganisationer arrangerer verdens førende fagmesse for værktøj og værktøjsmaskiner til metalbearbejdning, EMO, i ulige årstal. Foreningen af Danske Værktøjsmaskinfabrikanter er det danske medlem af CECIMO. På hjemmesiden er blandt andet information om næste EMO-messe.

www.emo-milan.com
EMO Milano 2003, som holdes i perioden 21. til 28. oktober, samler de førende producenter af værktøjsmaskiner, værktøj og øvrigt tilbehør til metalbearbejdning. EMO arrangeres af den europæiske producentorganisation for værktøjsmaskiner, CECIMO, og holdes på skift mellem Hannover, Paris og Milano i ulige årstal. Traditionelt er messen størst og mest repræsentativ i Hannover, mens den i Milano derimod er særlig repræsentativ for de italienske producenter og rettet mod de indkøbsansvarlige i fortrinsvis Sydeuropa. Ud over CECIMO er den italienske producentorganisation UCIMU i lighed med de hidtidige arrangementer i 1979, 1987 og 1995 medarrangør af messen.

www.mst.dk
Miljøstyrelsens hjemmeside på Internet, som blandt andet omfatter alle udgivelser fra styrelsen samt diverse praktikske oplysninger knyttet hertil. Særligt industrien er i styrelsens søgelys når det p.t. gælder mere information.

www.apme.org
Den europæiske sammenslutning af plastproducenter, APME, har naturligvis også en hjemmeside på Internet, der er tænkt som plastindustriens egentlige opslagsværk, ligesom der er mulighed for at tilpasse strukturen på hjemmesiden til individuelle behov.

www.mit.edu
Jern- og Maskinindustrien har i forbindelse med en artikel om Surface Engineering haft stor gavn af et besøg på denne meget veludbyggede hjemmeside på Internet. På forsiden kan man vælge at søge, eksempelvis på surface, og en række relevante artikler listes op.

www.gardnerweb.com
Gardner Publications er vores amerikanske samarbejdspartnere, som blandt andet udgiver: Modern Machine Shop, Products Finishing og Automotive Manufacturing & Production. På forlagets hjemmeside finder man hele tiden opdateret artikler og informationer fra de brancherelevante blade, ligesom man her kan finde en masse interessante links til hjemmesider over hele verden, hvor der er noget for enhver fagmand M/K i jern-, metal- og maskinindustrien.

www.ingenioeren.dk
Sidste nyt om arbejdsvilkår for de danske ingeniører, aktuelle nyheder med mere fra IDAs medlemsblad ugebladet Ingeniøren. Siden er noget af det nærmeste vi kommer en brancherelevante on-line-side i Danmark og opdateres flere gange om dagen af en selvstændig Web-redaktion.

www.dmh.dk
Bladets søstervirksomhed Danske Fagmesser arrangerer branchens førende fagmesse - METAL - i Fredericia Messecenter, Dronning Margrethe Hallen, DMH, i Fredericia, hvor messen første gang løb af stablen i 1978, og siden 1982 har været holdt i foråret i lige årstal. DMH arrangerer løbende åbne og lukkede udstillinger i eget regi. Ud over METAL-messen arrangerer Danske Fagmesser også BYGGERI-messen i Fredericia i samarbejde med Trælasthandlerunionen, næste gang i 2004. Skandinaviens førende fagmesse for værktøjsmaskiner, værktøj og øvrigt udstyr til jern-, metal- og maskinindustrien, der også er den 12. METAL-messe, holdes arrangeres 2004.

www.occ.dk
Odense Congress Center er tilsvarende centralt placeret tæt ved Odense. Messecentret arrangerer en lang række lokale såvel som landsdækkende publikums- og fagmesse-aktiviteter side om side med centrets mange konference- og kursusaktiviteter samt hoteldrift. Danske Fagmesser arrangerer her TRANSMISSIONSDAGE, MÅLING & KVALITET samt VÆRKTØJSDAGE. I de seneste 13 år har Danske Fagmesser tilsvarende arrangeret TEKNIK & DATA - Danmarks Eneste Specialmesse for Teknisk Databehandling - med specialafsnittene SCAN Danmark for Automatisk Datafangst og INDUSTRI-TEKNIK for komponenter til bygning af maskiner og procesanlæg, der næste gang holdes i februar måned år 2002.

www.hannovermesse.dk
Verdens største industrimesse, Hannover Messe, der næste gang holdes i 2003, har en selvstændig side på Internet, hvor man kan finde en række oplysninger på både tysk og engelsk. Den danske agent, Dimex ApS, vedligeholder desuden denne dansksprogede hjemmeside på nettet, hvor man blandt andet kan finde yderligere praktisk information samt bestille adgangskort med videre. Messens egen hjemmeside finder man på adressen; www.hannovermesse.de

tilbage